Habilitats directives: Gestió d'equips

Glossari

Equip de treball: Conjunt de persones que cooperen i treballen de forma integrada per assolir uns objectius comuns.

Planificació: La planificació és un procés continu que incideix sobre un mateix objecte d'intervenció des de diferents nivells d'anàlisi. Com si es tractés d'un procés que avança en espiral, en planificar partim de fites i objectius a llarg termini que anem concretant, a mesura que descendim en l'espiral, fins a arribar a activitats específiques per tal d'assolir aquests objectius.

Control de gestió: Procés que persegueix assegurar que les activitats es fan amb eficàcia i eficiència:

  • Eficàcia: Consecució dels objectius.
  • Eficiència: La màxima eficiència consisteix a obtenir els millors resultats amb el cost més petit possible.

Feedback: Capacitat de resposta del receptor. És el retorn a l'emissor de la part del missatge que ha rebut el receptor perquè l'emissor, una vegada percebuda la diferència entre el missatge rebut i l'emès per ell, en faci la correcció necessària i, per tant, el diàleg avanci.

Dialèctica positiva: Tècnica de la conversa mitjançant la qual cada persona expressa el que pensa, sent i desitja de manera clara i directa, sense afectar o danyar els altres.

Criticar: És proporcionar criteris a qui es critica per canviar i millorar el que està fent.

Rol: És el paper que desenvolupa una persona dins un equip de treball. Té dues vesants: el rol de tasca i el rol relacional. Els rols dins un equip són interdependents.

Motivació: La tensió persistent que origina en l'individu alguna forma de comportament dirigit a la satisfacció d'una o més necessitats.