Habilitats directives: Gestió d'equips

1. A on volem arribar? Què és gestionar un equip?

Gestionar un equip implica:

  1. Definir clarament quins són els objectius que cal aconseguir com a l'equip i quins són els objectius de cada un dels seus membres.
  2. Parlar de manera clara amb cada un dels membres perquè hi hagi una comunicació amb anada i tornada que ens asseguri que cada membre sap el que s'espera d'ell.
  3. Distribuir entre els membres de l'equip les responsabilitats necessàries per aconseguir els objectius, aclarir els marges d'autonomia de cada membre i assumir com a cap la màxima responsabilitat dels resultats.
  4. Establir, dissenyar i consensuar els diferents procediments de treball i les activitats i organitzar-les en el temps. S'han d'analitzar per aconseguir maximitzar eficàcia i eficiència, i recollir iniciatives per millorar i posar en qüestió les dinàmiques disfuncionals.
  5. Ser conscient de les dinàmiques de les relacions interpersonals, potenciar les dinàmiques que afavoreixen els processos de compensació entre els membres de l'equip, facilitar la comunicació eficient i els processos de crítiques obertes i franques, i gestionar d'aquesta manera la qualitat de les relacions entre els membres de l'equip dins l'àmbit laboral.

Qüestions per reflexionar

Et proposem que facis una autoavaluació puntuant de l’1 (vol dir poc) al 9 (vol dir molt) cada un dels 5 ítems que hem presentat com a ítems clau per gestionar un equip.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1r. Definir els objectius.                  
2n. Parlar de manera clara.                  
3r. Distribuir les responsabilitats.                  
4t. Establir, dissenyar i consensuar els procediments de treball i les activitats.                  
5è. Ser conscient de les dinàmiques de les relacions interpersonals.                  

Quina és la puntuació final?

Quines són les àrees que més t'interessa desenvolupar al llarg del taller?