Habilitats directives: Gestió d'equips

Introducció

Els temes que trobarem en les diferents unitats són:

 • En l’apartat 1 presentem de manera breu i concreta quines són les tasques del gestor d'un equip i què s'espera d'ell.
 • En l’apartat 2 aprofundim en les diferències entre grup de treball i equip, i en quines etapes cal passar per anar d'una posició a l'altra i perquè el gestor d'un equip tingui indicadors de quin punt de maduresa té el seu equip.
 • En l’apartat 3 ens centrem en com el cap utilitza i organitza el seu temps de treball i com això afecta l'organització del treball dels membres del seu equip. Ens plantegem maneres d'organitzar la feina i la tasca laboral, l'eficàcia de les reunions i la necessitat que en la recerca de noves maneres organitzatives més eficients el gestor de l'equip es plantegi la creació de nous hàbits de treball en benefici de l'eficàcia i l'eficiència.
 • En l’apartat 4 entrarem a aprofundir dos aspectes de la comunicació molt eficients per a la coordinació i la fluïdesa comunicativa entre els membres d'un equip: utilitzar la dialèctica positiva com a característica de la comunicació, i gestionar, donar i rebre crítiques de manera eficient sense que la confiança i la comunicació en sortint perjudicades.
 • En l’apartat 5 ens plantejarem dos grans temes sobre la gestió de persones: com compensar les diferents dinàmiques que entre elles es van creant, tot introduint la dinàmica de les categories de Bales, i com alimentar i dinamitzar les dinàmiques motivadores mitjançant les característiques de les tasques i la seva presentació comunicativa.

Objectius

 • Definir les funcions del rol de gestor d'equip:
  • Identificar clarament les funcions de la gestió d’un equip.
  • Reconèixer les fases de la construcció i de la vida d'un equip de treball.
 • Construir estratègies i recursos perquè la feina es faci de manera efectiva:
  • Conèixer les competències tècniques dels membres de l'equip.
  • Planificar de manera coordinada el conjunt de tasques per aconseguir els objectius productius.
  • Comunicar de manera clara els objectius, les directrius, la temporalització i la coordinació de les tasques i funcions entre els membres de l'equip.
 • Aconseguir que els col·laboradors contribueixin a la consecució dels objectius de la unitat:
  • Desenvolupar en els membres de l’equip la comprensió interpersonal.
  • Acompanyar en el procés de maduració de l'equip de treball.
  • Crear un clima de treball participatiu i motivador.