Ús professional de les xarxes socials: pla de comunicació 2.0 i guia d’usos

3. Pla de comunicació 2.0 a les Administracions públiques

3.1. Anàlisi d’un cas: el Pla de Comunicació Digital i Xarxes Socials de l’Ajuntament de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona disposa, des del 2012, d’un Pla de Comunicació Digital i Xarxes Socials.

Ha estat un dels primers plans de comunicació 2.0 a les Administracions catalanes, tot i que, si s’analitza el seu contingut amb profunditat, no acaba de tenir l’estructura formal que veurem en aquest apartat. Tot i això, tampoc recull les característiques de les guies d’usos de xarxes socials que comentarem a l’apartat següent.

En tot cas, aquest document de l’Ajuntament de Barcelona aplega un conjunt d’objectius estratègics de comunicació i la manera com les xarxes socials els duran a terme.

Qüestions per reflexionar
 1. Les Administracions públiques han de tenir plans de comunicació 2.0 sectorials?
 2. Cal comptar amb un pla de comunicació 2.0 diferenciat del pla de comunicació general?

3.2. Particularitats de la comunicació a les Administracions públiques

El funcionament, el marc regulador, la tipologia de serveis i la naturalesa de servei públic de les Administracions públiques posen de manifest la seva complexitat. Existeixen elementes afecten la gestió de la comunicació al sector públic, com ara la complexitat política, financera/pressupostària, el marc competencial, la imatge de la institució, etc. .

Analitzant les organitzacions públiques en relació amb la comunicació, es detecten alguns elements que dificulten la difusió de la informació, com són:

Aquestes limitacions, entre d’altres, poden esdevenir greus problemes en la comunicació 2.0 a les Administracions públiques i el pla de comunicació haurà de vetllar per eliminar o minimitzar aquests aspectes negatius.

 • Lentitud comunicativa.
 • Llenguatge corporatiu poc comprensible (llenguatge administratiu, jurídic, tècnic, etc.).
 • Dificultat de mostrar una globalitat comunicativa dins l’organització.
 • “Rumorologia” i intervenció de mitjans de comunicació.
 • Manca de domini de les xarxes socials.

new_pdf_page

3.3. Què és un pla de comunicació 2.0?

És molt important que totes les organitzacions tinguin com a referent una planificació estratègica de la comunicació, que sigui concordant amb l'estratègia i l’orientació organitzativa.

El pla de comunicació 2.0 de l’organització és un document que recull els objectius, els/les destinataris/àries, els canals que cal utilitzar i tot allò que es refereix a les comunicacions externes de l'organització. En aquest document, s’hi decideix el que es vol explicar sobre l’organització, com es farà i en quin moment es duran a terme les diferents accions.

La gestió de les xarxes socials a les Administracions públiques es pot fer des de les àrees de comunicació, premsa i difusió o bé des de les unitats que ofereixen els serveis o productes. Sigui com sigui, el pla de comunicació 2.0 s’ha d’incloure dins el pla de comunicació general, de manera que no existeixin incoherències.

La principal diferència entre qui gestiona les xarxes socials i qui gestiona els serveis radica en el fet que, si les eines 2.0 les gestionen els responsables del servei, aquests, a priori, no tindran elaborat un pla de comunicació propi i s’hauran de regir pel que existeixi corporativament a l’organització.

3.3.1. Elements del pla de comunicació 2.0

El pla de comunicació 2.0 haurà de tenir identificats els elements que descrivim tot seguit.

EL PÚBLIC OBJECTIU

El públic objectiu (target) és aquell al qual van adreçats els nostres esforços de comunicació; per aquest motiu, és necessari conèixer-lo perquè les nostres comunicacions siguin eficients i estudiades.

Un cop definit el target, cal conèixer-lo: grup d'edat, situació econòmica, preferències, quins mitjans fan servir per mantenir-se informats, interessos generals i particulars en relació amb les Administracions públiques, etc.

La seva definició és clau per a l'organització del pla de comunicació, per a l'elecció dels canals i per a la definició de l'estratègia.


EL MISSATGE

El missatge que es vol comunicar al públic objectiu d’una organització ha de ser clar, concís i directe. S'ha de tenir en compte que un missatge no és universal i, per comunicar el mateix a un target diferent, és necessari adaptar-lo escollint el canal adequat.

Per a la construcció del missatge és recomanable plantejar-se, entre d'altres preguntes:

 • Què necessita saber la ciutadania?
 • Quina percepció de la nostra organització té la ciutadania?
 • Quins beneficis podem reportar a la ciutadania?
 • Com i on trobar informació sobre la nostra organització, el nostre producte o servei?

OBJECTIUS

Cal diferenciar entre els diferents tipus d'objectius que pot tenir una organització:

 • Objectius del producte o servei: es poden definir com aquells que són propis a l’objecte de la comunicació. Per exemple, un objectiu d’una política pública educativa podria ser millorar el nivell educatiu dels infants.
 • Objectius de comunicació: estan relacionats amb donar a conèixer a la ciutadania els productes o serveis. Per exemple, els objectius de comunicació del cas anterior serien que la política educativa sigui coneguda per part de la ciutadania que té relació amb l’educació: mestres, pares, etc.

També els objectius de la comunicació han de conciliar diverses consideracions. Cal que un/a responsable de continguts digitals reflexioni sobre diferents aspectes, que seran propis per a cada organització o per a cada servei públic que vulgui comunicar-se a través de les xarxes socials.

Les preguntes que es poden plantejar són:

 • Com es mesura el compliment dels objectius?
 • Quina referència es té per establir-ne comparacions?
 • Qui pot influir en el preu o valor del producte o servei?
 • Es desitja proactivitat o reactivitat?
 • Es té un objectiu creïble?
 • A qui s’ha de convèncer?
 • Com es pot aconseguir l’assoliment dels objectius establerts?

Per poder organitzar un pla de comunicació 2.0 propi, calen objectius que es puguin mesurar, campanyes organitzades i accions concretes.

new_pdf_page

3.4. Continguts del pla de comunicació 2.0

3.4.1. Investigació i anàlisi

La recerca i l'anàlisi de l'entorn són primordials per tenir una visió global del posicionament d’altres organitzacions amb característiques similars a la vostra i per situar la pròpia en la seva posició real. Així mateix, en aquesta anàlisi cal demanar i analitzar la informació referent a les dades polítiques, econòmiques i socials. Aquestes dades variaran en funció dels objectius de l’organització.

Dedicar temps a realitzar aquesta investigació permetrà considerar els diferents elements que poden afectar la nostra organització o marca.

L'anàlisi interna, coneguda com DAFO, compta amb l’anàlisi de les febleses, amenaces, fortaleses i oportunitats. L’esquema següent pot servir com a referència per fer-ne un.

3.4.2. Estratègies

Les estratègies han de reflectir les accions per aconseguir arribar als objectius marcats i ajudaran a establir un marc conceptual com a guia de treball:

 • Estratègia de missatge: posició.
 • Estratègia de públic: identificar-lo i saber com arribar a la ciutadania.
 • Estratègia d'aplicació: serveis de comunicació.

3.4.3. Diagnòstic

Un cop investigats l'entorn i el públic objectiu, cal analitzar la nostra pròpia situació en el mercat i emetre un diagnòstic del DAFO.

Entre els elements que cal analitzar s’han de tenir en compte el públic objectiu, el producte/servei/la institució, altres Administracions que ofereixen serveis similars al nostre i que fan servir comunicació digital, elements interns de l’organització relacionats amb la comunicació digital, l’entorn no institucional, entre d’altres.

new_pdf_page

3.4.4. Operativa

En aquesta fase es duran a terme les accions basades en les diferents estratègies, filtrant-les acuradament depenent del públic objectiu. Les accions que s'escullin han de ser mesurables, per poder analitzar posteriorment el seu impacte.

3.4.5. Seguiment i control

Aquest apartat és necessari per poder fer un seguiment del progrés de les nostres accions, així com per poder aplicar les mesures necessàries en cas de no obtenir els resultats desitjats.

Entre els eixos i les accions prioritaris que cal tenir en compte, s’hi troben:

 • Planificació d'un calendari d'accions.
 • Fixar prioritats.
 • Fixar objectius cronològics.
 • Mesurar resultats i impacte.
 • Determinar termes i responsabilitats.
 • Preveure mesures per a les desviacions.

3.5. Estructura d’un pla de comunicació 2.0

Es tracta d’optimitzar els fluxos d’informació i d’organitzar una comunicació eficient i diferenciada segons els/les destinataris/àries i el seu grau d’implicació en el projecte.

3.5.1. Fases del pla de comunicació 2.0

Un pla de comunicació s’ha d’estructurar en quatre fases: anàlisi, planificació, execució i avaluació.

FASE D'ANÀLISI

Durant la fase d’anàlisi, cal definir de manera global l’objectiu del pla, crear el missatge (o els missatges) que es vol transmetre, saber a qui ens adreçarem i per quins canals o entorns de comunicació, de quin pressupost disposem, quin calendari tenim per dur a terme el pla i amb quin personal comptem.

Cal assignar rols i responsabilitats a les persones que hi han d’intervenir, de manera que puguem identificar els responsables, els executors, els consultats i els informats.

new_pdf_page

FASE DE PLANIFICACIÓ

Durant la fase de planificació, haurem de definir cadascuna de les accions comunicatives que realitzarem indicant en cada cas el que es coneix com les 5 W (what, why, when, who i where): què, per què, quan, qui i on; però també hem de definir com ho farem (amb quines eines de comunicació).

És útil confeccionar un document en forma de graella on s’indiqui cada actuació comunicativa, a quin públic objectiu va adreçada, per quin canal s’ha de difondre, quan s’ha de dur a terme i qui l’ha de posar en pràctica.

A continuació es mostra un exemple de com la Diputació de Barcelona, en la seva diversitat de perfils, podria planificar la seva presència calendaritzada a les xarxes socials.

Cal tenir present que les organitzacions més grans, donat el seu volum de continguts, potser no poden dur a terme aquestes accions; llavors caldrà fer-ho per eixos temàtics i no tant per continguts individualitzats.

580x363

FASE D'EXECUCIÓ

Un cop desenvolupat el pla, arriba la fase d’execució, on es van realitzant, segons el calendari consensuat, totes les actuacions previstes. En aquesta fase és útil anar fent el seguiment de la graella que s’ha elaborat en la fase de planificació per anar monitorant el compliment de cada acció.

FASE D'AVALUACIÓ

Finalment, en la fase d’avaluació, es valora l’impacte de les actuacions comunicatives, a partir dels indicadors que s’hagin establert, es milloren les mancances detectades i s’esmenen els errors perquè serveixi d’experiència per a properes campanyes comunicatives.


new_pdf_page

En el cas de plans de comunicació complexos, val la pena de fer plans pilot, que ajuden a anar polint les mancances i a fer que, quan es dugui a terme el pla global, tingui èxit.

Habitualment hi haurà plans diferenciats de comunicació interna i externa, ja que les informacions que s’hauran de comunicar i el nivell de detall al qual caldrà arribar seran diferents per als destinataris interns i els externs. Preveure plans de comunicació abans de posar en marxa projectes obliga a tenir presents tots els actors implicats, a definir-ne els rols i a preveure quines informacions s’han d’oferir a través de cada canal, ja siguin reunions de treball, actes protocol·laris, publicitat, relacions amb mitjans de comunicació, web, intranet, xarxes socials, butlletins electrònics, publicacions, etc.

El pla estratègic de comunicació se sol dividir així mateix per àrees, en les quals es concreten i desglossen, especificant de forma més exhaustiva tots els detalls que cal tenir en compte.

Apuntem els principals elements que convé desenvolupar, tenint present que alguns pertanyen a la gestió de la comunicació:

 • Manual intern de comunicació corporativa, o bé guia d’usos de xarxes socials.
 • Manual de comunicació de crisi.
 • Pla de comunicació.
 • Programa de responsabilitat social corporativa (RSC).

A la literatura, hi trobarem nombrosos esquemes per organitzar el pla de comunicació (com el de l'exemple d’etapes establertes en un pla de comunicació 2.0 que es mostra a la figura). Els/Les responsables de desenvolupar-los han de ser realistes amb les seves possibilitats; si es tracta d'una persona que s'està iniciant i formant per a aquesta funció, proposem en el punt següent un esquema senzill que es pot seguir.

new_pdf_page

3.5.2. Les 10 accions d'un pla de comunicació 2.0

L’elaboració d’un pla de comunicació 2.0 es pot resumir en 10 accions; són les següents:

Procés
 1. Anàlisi de l’entorn: esdevé necessari estudiar el context territorial, social i organitzacional. Tot i que el sector públic té com a característica que no té competidors en la prestació de serveis públics, es pot considerar que el principal competidor és la pròpia organització.
 2. Determinació dels objectius: hem comentat anteriorment quins objectius persegueixen les Administracions en utilitzar les xarxes socials, però resulta necessari concretar-los i afegir-los al pla de comunicació, amb la finalitat de visualitzar-los i que la globalitat dels/de les empleats/ades els coneguin.
 3. Definició del públic objectiu: en apartats anteriors, hi hem tractat aquest aspecte des de diferents punts de vista; cal determinar clarament el públic objectiu per fer una selecció més acurada de les xarxes socials que es volen utilitzar, adaptar el tipus de llenguatge comunicatiu i assolir els objectius.
 4. Determinar el missatge i la seva adaptació a les diferents xarxes socials que es faran servir.
 5. Definir l’estratègia: aquesta definició permetrà que l’organització sigui capaç de relacionar els objectius amb els resultats que s’aconsegueixin.
 6. Activitats de comunicació: caldrà inventariar les possibles accions comunicatives que l’organització podrà dur a terme en funció de les xarxes socials que ha decidit utilitzar.
 7. Cronograma: la calendarització de la comunicació digital és un element molt important en un pla de comunicació 2.0, ja que és el moment en què es visualitza públicament la comunicació de la institució i sorgeixen els seus efectes, tant positius com negatius.
 8. Determinació de recursos: aquest punt és especialment important en tractar-se d’Administracions públiques; caldrà fer una previsió dels recursos necessaris, especialment els humans, que estaran condicionats al tipus de xarxes socials, ja que, per exemple, no requereixen els mateixos recursos humans les xarxes socials d’un cos policial o d’informació rellevant com el trànsit o de transport públic que les xarxes socials de serveis més aviat generalistes.
 9. Control i seguiment del pla: la construcció d’un quadre de comandament, tant qualitatiu com quantitatiu, permetrà fer un seguiment de l’evolució del pla de comunicació al llarg del temps.
 10. Avaluació final del pla: hem comentat anteriorment que la comunicació i l’ús de les xarxes socials han de tenir la consideració de política pública i, per tant, caldrà determinar indicadors de compliment del pla de comunicació per poder fer-ne les millores oportunes.

new_pdf_page

3.6. Continguts essencials del pla de comunicació 2.0

El contingut específic dels plans de comunicació 2.0 estaran condicionats en funció del tipus d’organització, els tipus d’eines socials que es faran servir i la tipologia de comunicació que es vol dur a terme, però, en termes generals es pot considerar que els continguts essencials del pla de comunicació 2.0 a les Administracions públiques són els següents:

 1. Objectius del pla de comunicació 2.0.
 2. Inventari de xarxes socials que es faran servir.
 3. Finalitats de les xarxes socials en el marc de la comunicació.
 4. Creació d’un protocol de crisi per preveure situacions negatives en relació amb la reputació digital.
 5. Indicadors d’avaluació de les xarxes socials.
Pujar