Ús professional de les xarxes socials: pla de comunicació 2.0 i guia d’usos

4. Guia d’usos i estils de xarxes socials a les Administracions públiques

4.1. Anàlisi d’un cas: la "Guia d’usos i estil a les xarxes socials de la Generalitat de Catalunya"

Sabies que…

Altres Administracions, i fins i tot algunes empreses privades, han seguit el model de la Generalitat de Catalunya per crear la seva pròpia guia, en molts casos adaptant la de l’Administració catalana a les pròpies particularitats.

La Generalitat de Catalunya, el 2010, va ser la primera Administració pública de l’estat en elaborar la Guia d’usos i estil a les xarxes socials. S'han gestionat set edicions que han servit per actualitzar-ne i per millorar-ne els continguts.

L’Administració de la Generalitat de Catalunya gestiona quasi 300 comptes a les xarxes socials, la immensa majoria gestionades de forma descentralitzada sota la coordinació de la Direcció General d’Atenció Ciutadana, del Departament de la Presidència.

Aquest volum fa necessària l’existència d’una guia d’aquestes característiques ja que, en cas contrari, seria del tot impossible que una organització del volum de l’Administració catalana i el nombre de perfils que gestiona ho fessin de manera coordinada.

Tanmateix, cal destacar que la guia de la Generalitat és fruit del treball col·laboratiu de la globalitat de gestors/ores de comunitats virtuals de la pròpia organització de manera que el coneixement que té l’organització fruit de la pròpia experiència al lloc de treball es reflecteix en aquest document.

Qüestions per reflexionar
  1. Cal que les Administracions públiques tinguin una guia per gestionar les xarxes socials corporatives?
  2. Per a què serveix una guia d’usos de xarxes socials per a una Administració pública?
  3. Quins continguts ha de tenir la guia de xarxes socials d’una Administració pública?

4.2. Què és una guia d’usos i estil a les xarxes socials?

Una guia de xarxes socials és un document que estableix unes pautes comunes per aconseguir una presència coordinada, homogènia i coherent de les Administracions públiques a les xarxes socials.

La guia també pot servir per fixar el procediment d’obertura de les xarxes socials a l’organització pública. Aquest fet pot semblar burocràtic i ineficient (donat que és molt senzill obrir perfils a les xarxes socials de forma autònoma) i també que fer-ho de manera coordinada pot fer més lenta aquesta obertura, és cert. Però les experiències demostren que aquesta acció evita l’obertura de perfils que no són necessaris i que poden crear una mala reputació digital del global de l’Administració pública.

Una guia de xarxes socials també és un recull d’un seguit d’eines socials que les organitzacions públiques han assumit com a eines corporatives, tot i no ser-ho, establint normes d’ús i fixant uns objectius generals que de manera particular cada gestor/a de continguts digitals ha de dur a terme.

A les guies, també s’hi enumeren les recomanacions per a una presència adequada i eficient i també els criteris d’estil comunicatiu més adequats en cada eina.

4.3. Continguts de la guia d’usos i estil a les xarxes socials a les Administracions públiques

Les guies d’usos i estils de xarxes socials a les Administracions públiques poden tenir continguts variables en funció del nombre de xarxes socials que es gestionen i de la grandària de l’Administració pública a la qual fan referència. En tot cas, els continguts que idealment caldria trobar són els que expliquem tot seguit.

L’ORGANITZACIÓ A LES XARXES SOCIALS

L'apartat d'organització recull els elements bàsics per a la creació d’una marca o identitat digital global de tots els perfils que l’Administració pública tingui amb independència de l’eina que utilitzi: per una banda, la imatge corporativa homogènia i, per l'altra, la nomenclatura dels perfils.

En ambdós casos cal evitar la personalització per a cada perfil, organisme o servei ja que d’aquesta manera es perdria la globalitat de la marca i, el que és més important, la ciutadania tindria dificultats per reconèixer la veracitat dels perfils.

Un exemple sobre la imatge corporativa, el trobem als avatars que fa servir la Diputació de Barcelona a les seves xarxes socials, que tenen un disseny igual i facilita a la ciutadania la visió corporativa unitària. També passa el mateix en el cas de les xarxes socials de la Generalitat de Catalunya.

586x209

Un tercer element rellevant en aquest apartat és recollir els comportaments de l’organització davant la ciutadania en relació amb els usos a les xarxes socials i els principis que inspiren aquesta presència institucional a l’entorn 2.0.

new_pdf_page

Un exemple el podem trobar a les Normes de participació de les xarxes socials corporatives a la Generalitat de Catalunya, que han servit de model a altres Administracions públiques; són les següents:

“Tant els blocs de la Generalitat de Catalunya com els altres espais a les diferents plataformes de la web social (Twitter, Facebook, etc.) són oberts als comentaris, a les consultes i aportacions dels usuaris, que seran publicats o contestats si compleixen aquests requisits:

  1. Que siguin pertinents, és a dir, que no s’allunyin del tema tractat.
  2. Que mantinguin el respecte i el bon clima i no ofenguin ni atemptin contra la dignitat d’altres persones.
  3. Que no continguin dades de caràcter personal ni informació publicitària.

Els gestors de blocs i comptes de xarxes socials de la Generalitat de Catalunya es reserven el dret de no publicar o no respondre qualsevol aportació que no observi aquestes indicacions mínimes.”

A continuació podeu consultar els protocols d’ús de les xarxes socials a la Diputació de Barcelona:

Protocol Facebook.

Protocol Instagram.

Protocol Twitter.

PROTOCOL DE CREACIÓ DE COMPTES

Aquest apartat aplega, en primer lloc, quina unitat és responsable de la coordinació, que no necessàriament de la gestió, de les xarxes socials. Aquesta unitat serà l’encarregada d’analitzar la idoneïtat de l’obertura de les xarxes socials i de garantir la permanència dels comptes a la institució. Gestionarà la seguretat de les xarxes socials corporatives.

Tanmateix, en segon lloc, es recolliran els criteris que promoguin el tancament de les xarxes socials, per exemple, per manca d’ús.

new_pdf_page

EINES INCLOSES EN LA GUIA

Aquest apartat ha de recollir quines eines assumeix l’organització com a corporatives, els usos que se n’ha de fer i les recomanacions de gestió.

També caldrà fer recomanacions dels usos que s’espera per a cada xarxa social com, per exemple, la freqüència d’actualització.

RECOMANACIONS PER GENERAR CONTINGUT RELLEVANT I PAUTES PER A LA REDACCIÓ EN ENTORNS DIGITALS I EINES SOCIALS

Donat que es vol generar un valor afegit fent servir xarxes socials, cal evitar la reproducció exacta de la informació que apareix al web i replicar continguts de la mateixa manera a les diferents xarxes socials.

També s’inclou aquí la calendarització de les publicacions per evitar improvisar o quedar-se sense continguts i que la xarxa social no tingui una actualització adequada.

PROMOCIONS DE PAGAMENT

És necessari que l’organització decideixi si utilitzaran els canals digitals 2.0 per a campanyes institucionals o particulars d’alguna estructura o servei públic que requereixi un pagament.

Caldrà determinar les limitacions que es considerin oportunes per tal d’evitar una mala gestió dels anuncis promocionats a les xarxes socials.

PROMOCIÓ DE LES XARXES SOCIALS

Convé establir estratègies, tant off-line com en línia, de promoció dels perfils institucionals a les xarxes socials.

AVALUACIÓ I ANALÍTICA

És recomanable fer un seguiment entre mensual i trimestral per assegurar-se l’obtenció i la qualitat de les dades recollides. L’analítica i avaluació es faran tant dels perfils com de les campanyes específiques que es puguin realitzar amb les xarxes socials.

Cal sistematitzar automatismes de recollida d’informació sobre els usos i el rendiment de les xarxes socials; com ja hem comentat anteriorment, convé considerar les xarxes socials una política més que s’ha d’avaluar. Caldrà contemplar l’elaboració d’indicadors apropiats i particulars de xarxes socials i per a cada organització o servei públic.

CRITERIS DE PRIVACITAT I PROPIETAT INTEL·LECTUAL

És bàsic el compliment estricte de la normativa de protecció de dades i de propietat intel·lectual, especialment dels continguts que la pròpia organització publica directament, però també dels que altres publiquen i es visualitzen des de les nostres xarxes socials.

CRITERIS LINGÜÍSTICS DE PUBLICACIÓ

L’adaptació del llenguatge a l’entorn 2.0 esdevé necessària, però en cap cas justifica que el llenguatge sigui excessivament col·loquial i/o incorrecte.

new_pdf_page

SEGUIMENT DE LES CONDICIONS PARTICULARS DE CADA XARXA SOCIAL I DE LES EINES DE GESTIÓ DELS PERFILS

Donat que les condicions d’ús de les eines de gestió i les xarxes socials són canviants, cal estar al corrent de les modificacions per evitar perdre informació o gestionar malament les nostres xarxes socials.

4.4. Exemples de guies d’usos d’ens de menor grandària

Els continguts que hem descrit a l’apartat anterior correspondrien a una guia d’usos i estils d’una Administració pública mitjana o gran, en funció de la seva població o bé en relació amb el nombre de xarxes socials que gestiona.

En el cas que es tractés d’ens locals de menor grandària o bé que els usos de les xarxes socials es limitin a la institució i no a àrees o serveis, es pot reduir el contingut de la guia, simplificant-la de manera que sigui més senzill elaborar-la i que s’adapti a les necessitats de l’organització.

En aquesta línia es poden analitzar els continguts de diferents guies d’usos de xarxes socials d’alguns ajuntaments de Catalunya:

Protocol-Guia Xarxes Socials. Ajuntament del Masnou.

Guia d’ús de les xarxes socials. Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.

Normativa d’ús de les xarxes socials. Ajuntament de Tarragona.


A l’àmbit estatal, també s’hi troben alguns exemples:

Guía de usos, estilo y buenas prácticas en las redes sociales corporativas. Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes.

Política y guía de usos y estilos en redes sociales. Ayuntamiento de Lorca.

Pujar