Qualitat en els equips de treball: mecanismes de millora contínua

3. Mètodes per a la millora contínua

En aquest apartat veurem alguns dels mètodes que han demostrat la seva utilitat en els serveis públics per tal de millorar la seva qualitat. Es tracta de mètodes més específics que els vistos en l’apartat anterior, que provenen de la gestió ordinària, sigui a partir del sistema de control de gestió sigui a partir de la carta de serveis.

Hem diferenciat en quatre apartats els mètodes provinents de la gestió de la qualitat total i els provinents de la reenginyeria de processos, com a mètodes més clàssics, als quals hem afegit els provinents de l’aprenentatge organitzacional i els projectes d’innovació. Finalment, recordarem el paper del benchmarking com a mètode de millora a partir de l’experiència d’altres organitzacions.

3.1. Mètodes de gestió de la qualitat total (TQM)

La gestió de la qualitat total és un model de gestió que pretén l’excel·lència de l’organització, ubicant el ciutadà en el focus d’atenció, mitjançant la millora contínua amb la implicació de tota l’organització, des de l’equip de govern i l’alta direcció fins als treballadors menys qualificats.

Substitueix el model tradicional de producció i control de qualitat a posteriori per a un funcionament més flexible i àgil de millora.

Dels molts conceptes que inclou, en destacarem els tres següents:

 1. Servucció: Procés de producció d’un servei, en part realitzat amb el client, com per exemple una entrevista entre un ciutadà i un treballador social.
 2. Client intern: Consideració dels professionals o les unitats internes de l’organització com a “clients” dels professionals o les unitats que els precedeixen en el procés de servucció. D’aquest concepte deriva el de cadena de proveïdor/client intern. Un exemple clar d’això és el procés d’informació que necessita un funcionari de l’OAC per atendre eficaçment una consulta.
 3. Moment de la veritat: Moment en el qual el client entra en contacte amb el servei i pot avaluar-lo. L’avaluació, per tant, no es produeix al final del procés. Exemples típics són les dimensions de qualitat que hem esmentat anteriorment.

La gestió de la qualitat total és una decisió estratègica i, com a tal, molt exigent pel que fa a la seva implementació, però a un nivell més operatiu poden utilitzar-se moltes tècniques, especialment les d’identificació i anàlisi de problemes, i sobretot aquelles que no demanen dispositius d’anàlisi estadística gaire sofisticats.

A continuació en resumirem algunes de les més conegudes.

Histogrames

Els histogrames són representacions gràfiques molt clares sobre la distribució de certes accions, per veure quines són més freqüents i, per tant, a quines cal prestar més atenció o recursos, o sobre la distribució, per exemple, del temps de resposta davant les sol·licituds X per comparar-lo amb el compromís de qualitat:

Diagrama de Pareto

El diagrama de Pareto permet identificar, per exemple, quines disfuncions són les causes més habituals d’un problema de servei o quines són les queixes més recurrents de la ciutadania. Sovint, en mostres prou grans, la distribució dels casos tendeix a verificar que el 20% de les causes expliquen el 80% dels problemes.

Dit d’una altra manera, si podem solucionar aquest 20% de disfuncions, millorem en un 80% la nostra qualitat.

Per verificar aquesta proporció, cal fer una recollida rigorosa d’informació durant un temps, per exemple de les queixes sobre un servei X, i categoritzar bé la casuística:

Categoria de queixa Freqüència   Freqüència acumulada % acumulat
Informació incompleta 45 45 41%
Terminis de resposta 32  77 69%
Usabilitat de la web 13 90 81%
Condicions d’accés 9 99
Horari d’atenció 4 103
Manca d’amabilitat 3 106
Taxes 2 108
Burocràcia excessiva 1 109
Informació equivocada 1 110
Informació contradictòria 1 111 100%

new_pdf_page

Diagrama causa/efecte (diagrama d’Ishikawa)

Kaoru Ishikawa va proposar aquest instrument els anys 50 del segle XX i ha estat profusament utilitzat en els projectes de qualitat total. Les raons que expliquen el seu èxit són:

 • Una excel·lent relació entre l'esforç que requereix i els resultats que ofereix.
 • El plantejament mateix, que implica la recerca de diverses causes per al mateix problema i evita simplificacions perilloses.
 • La possibilitat de representar gràficament l'anàlisi.
 • La seva compatibilitat amb enfocaments participatius.

El mètode consta de tres fases:

 1. Identificació de les àrees de causes potencials: Per exemple, davant un problema de terminis de resposta, podem identificar com a grans causes la normativa, la manca de personal, els circuits interns defectuosos, la manca de coordinació entre unitats…
 2. Anàlisi de les àrees: Condueix a la identificació de subcauses.
 3. Anàlisi del procés global: A partir de les subcauses identificades.

El mètode es pot representar gràficament amb el conegut diagrama d’espina de peix:

Diagrames de flux

Un diagrama de flux és una representació gràfica de totes les fases de provisió d’un servei. Aquesta “radiografia” permet recollir informació de possibles disfuncions al llarg de tot el procés per identificar els seus punts crítics, tant en les activitats de cada unitat com en els circuits entre unitats:

Mapes mentals

El concepte de mapa mental es deu a Toni Buzan i permet analitzar un problema o buscar-hi solucions amb una finalitat similar al diagrama d’Ishikawa, però segons Buzan utilitzant les múltiples capacitats del cervell, i per això la racionalitat del diagrama d’Ishikawa es veu substituïda per un “dibuix” en què les formes, els colors i la creativitat prenen el protagonisme.

Els cinc “per què?” (P. Senge)

El risc és que pensem les solucions a partir d'un problema equivocat, i per tant, la seva eficàcia serà superficial, com quan prenem un antitèrmic per a la febre.

Una cosa són els problemes i una altra els seus símptomes, és a dir les manifestacions que produeixen, de la mateixa manera que una cosa és la grip i una altra la febre. Com que el que percebem dels problemes són, precisament, els seus símptomes, en ocasions actuem amb precipitació i podem considerar que el símptoma és el problema.

Cal tenir en compte, a més, que els mateixos símptomes poden procedir de problemes distints i, a l’inrevés, un problema pot provocar símptomes diferents.

En moltes ocasions, confondre el problema i els símptomes du a solucions que signifiquen simplement capgirar el problema: si està trencat cal arreglar-lo, si és lent cal que vagi més de pressa, si està molest cal tranquil·litzar-lo. Massa fàcil per ser una solució consistent.

Suposem que hem identificat que han augmentat els errors per descoordinació entre diverses unitats en un programa transversal de joventut. Si considerem els errors, per exemple feines duplicades, com el problema, podem pensar que la solució és fer una reunió setmanal en lloc de quinzenal. Però podem considerar que els errors de descoordinació són símptomes del problema real i podem preguntar per què hi ha feines duplicades. La resposta pot ser: “perquè no hi ha canals de comunicació fluids entre les unitats”. I per què no hi ha canals de comunicació? Pregunta la resposta a la qual és: “en realitat, més que no existir canals, el problema és que no s’utilitzen prou”. I per què no s’utilitzen prou? Doncs perquè cada unitat considera que aquella tasca li pertany i, per tant, en realitat no pensa en les altres unitats.

En la majoria dels casos, abans de preguntar-nos el cinquè “per què?”, ja haurem trobat el problema real i podrem començar a pensar com l’hem d’afrontar.

En aquest exemple és evident que amb més reunions no se solucionaria un problema que té més a veure amb la visió de l’equip del projecte i en el rol de cadascú que amb el procés de comunicació.

3.2. Mètodes de la reenginyeria de processos

El mètode més conegut per a la millora mitjançant la revisió dels processos és la reenginyeria de processos de Hammer i Champy(12), que es fonamenta en el principi que una organització ha d’estar revisant els seus processos radicalment i de forma permanent. Si es produeix qualsevol modificació en l’entorn o en les línies estratègiques de l’organització, s’han de revisar els seus processos. És un model de gestió diametralment oposat al de la qualitat total en dos aspectes:

new_pdf_page

 • La seva filosofia és més analítica que centrada en les persones, com la millora contínua.
 • No pretén ser una cultura que impliqui tota la plantilla, sinó que se centra més en l’equip del projecte, aspecte aquest que la pràctica ha evidenciat que és un dels seus punts febles.

En una reenginyeria de processos existeixen les fases següents (Brunet i Vidal, 2004, pàg. 235)(13):

 1. Visió i fixació d’objectius
 2. Benchmarking i definició d’èxit
 3. Processos innovadors
 4. Implicació dels recursos humans
 5. Control dels processos reinventats

3.3. Mètodes de gestió de l’aprenentatge

La capacitat d’aprendre és al darrere de tot procés de millora. És obvi que no es pot millorar una tasca o corregir un problema si no disposem del coneixement per fer-ho, i el coneixement és el resultat del procés d’aprenentatge.

Els professionals aprenem des de l’acció, és a dir, des de l’experiència del dia a dia(14). Primer identifiquem alguna cosa que no funciona, després hi reflexionem i construïm una teoria “dialogant” amb la situació. La posada en pràctica d’aquesta teoria és la fase següent. Si aquesta nova manera de fer té èxit, quedarà incorporada a la nostra experiència i tornarà a començar el cicle. Ara bé, aquest procés por ser afavorit per la cultura i el lideratge de l’organització o pot veure’s dificultat, o fins i tot, penalitzat.

Et proposo un exercici de reflexió sobre la teva realitat professional.

En qualsevol organització és important estar oberts a l’aprenentatge, però si parlem de la necessitat de millora contínua, i a més en un entorn d’alta complexitat i incertesa com s’ha comentat abans, l’orientació a l’aprenentatge es converteix en una necessitat.

En efecte, com diu el mateix Donald Schön:

“Nos hemos vuelto cada vez más conscientes de la importancia, para la verdadera práctica, de fenómenos –complejidad, incertidumbre, inestabilidad, carácter único y conflicto de valores– que no encajan con el modelo de racionalidad técnica.” (Schön, 1998, pàg. 47).

En altres paraules, la millora contínua en l’època actual és en realitat un procés d’aprenentatge, en el qual els equips han d’anar acordant quines pràctiques professionals cal canviar i quina és la forma de fer aquelles tasques d’una manera millor.

Plantejar la millora com a procés d’aprenentatge implica reconèixer la complexitat dels problemes i la inviabilitat de les respostes tècniques infal·libles. Implica també escoltar les diferents perspectives i, finalment, acceptar que els plans de millora no deixen de ser hipòtesis de treball que només la realitat ens dirà si són encertades o no.

Però, a més dels processos reactius als problemes identificats, també podem impulsar processos d’aprenentatge, encara que no hi hagi cap problema per solucionar, sinó situacions per millorar. Es tracta, aleshores, de crear espais de diàleg entre els membres de l’equip o entre diversos equips, o fins i tot amb la ciutadania, per reflexionar conjuntament sobre les tres preguntes bàsiques:

 1. Què no fem que hauríem de fer?
 2. Què hauríem de deixar de fer perquè no aporta valor als usuaris?
 3. El que fem ho fem bé?

3.4. Millora contínua i innovació

Diverses vegades hem repetit que la característica principal de la nostra època és el canvi permanent. Això vol dir que constantment els treballadors públics s’enfronten a situacions noves, i per tant, les bones pràctiques acumulades deixen de ser la resposta i es limiten a ser un coixí d’experiència. És més, en temps de canvi, disposar de molt coneixement acumulat ens porta a una paradoxa, ja que el que és un actiu de l’organització la pot convertir en més rígida i lenta per canviar.

Ens trobem, doncs, davant la necessitat de buscar noves respostes als nous reptes.

No estem parlant de situacions minoritàries o excepcionals, sinó de situacions quotidianes, com la diversitat cultural a les escoles, l’aparició de nous tipus d’usuaris (per exemple, persones de classe mitjana fins a la crisi) dels serveis socials o problemes en els barris per l’excés de turistes.

Com diu Quim Brugué (2005, pàg. 34)(15):

“Ens cal, per tant, pensar com construïm una Administració creativa i inclusiva en les seves respostes als reptes d’una societat cada cop més complexa i diversa.”(16)

Però, igual que succeïa quan en l’apartat anterior parlàvem de la mentalitat per a la millora contínua, no totes les organitzacions estan igual de posicionades per a la innovació. A continuació resumim algunes opinions o creences que poden dificultar o eliminar qualsevol intent innovador:

 • Innovació? En el món administratiu està tot inventat.
 • Improvisa, no se t’acudeixi incloure la innovació en l’estratègia.
 • Les idees, si surten, surten… no es poden planificar.
 • La innovació és cosa de la tecnologia.
 • Genera idees, és divertit, però l’únic important són els resultats.
 • Prohibeix innovar fora del departament de R + D (per això hi són).
 • Per innovar oblida’t de l’usuari del servei.
 • No consultis els treballadors, com poden tenir bones idees?
 • Margina qui es qüestioni els serveis o processos.
 • Castiga els errors sense compassió.

new_pdf_page

En una investigació recent, els autors han identificat una sèrie de factors que afavoreixen clarament la capacitat innovadora i d’altres que no (da Costa, Páez, Sánchez, Gondim i Rodríguez, 2014)(17):

Factors Impacte alt   Impacte baix
Rol professional Rols complexos, amb autonomia, amb expectatives clares de creativitat
Característiques grupals Interdependència d’objectius Dimensió gran, diversitat interna, interdependència de tasques
Processos grupals Normes i objectius clars, alta cohesió, comunicació interna i externa fluïda, seguretat en cas d’error
Clima laboral Clima emocionalment positiu,  suport del treballador, seguretat Clima específic de creativitat, debat d’idees
Lideratge Lideratge general positiu, suport a la creativitat Lideratge carismàtic i transformacional, lideratge centrat en la creativitat
Cultura organitzacional Flexibilitat, acceptació de la incertesa, poca jerarquització, recursos organitzacionals

3.4.1. Innovació i procés d’innovació

A més de tenir clara la situació de l’organització o unitat, el comandament ha de recordar una sèrie d’idees fonamentals sobre la innovació:

 • La innovació és una estratègia, no un departament.
 • La innovació ha de ser transversal a tota l’organització.
 • La direcció lidera la innovació, però no és la principal productora d’innovacions.
 • La direcció ha de ser model d’innovació, i per tant, la primera que ha de canviar la seva forma de treballar.
 • La innovació no és només tecnològica, sinó que afecta els factors clau de l’estratègia de qualsevol organització.
 • Per a la majoria d’organitzacions, una estratègia d’innovació demana un projecte de canvi en l’organització i en la seva cultura (risc, error, aprenentatge constant, obertura a l’entorn, etc.).
 • La diversitat, la creativitat i el diàleg són els grans promotors d’innovació; per tant, cal crear les condicions per al seu desenvolupament.
 • La innovació no busca idees brillants, sinó idees noves que poden aportar valor (si a més són brillants, millor).
 • La innovació necessita “espais oberts” mentals, però cal focalitzar-la estratègicament.
 • Tan important com la generació d’idees és la seva traducció en projectes de canvi per a la seva implantació.

new_pdf_page

Per gestionar la innovació, el comandament ha de tenir present que hi ha unes etapes. El procés d’innovació és el següent:

Fase Objectius Dificultats
Estratègia Definir els àmbits d’innovació i els límits de canvi Separar la innovació de l’estratègia
Generació d’idees Disposar d’un bon nombre d’idees creatives Fer aflorar la capacitat dels treballadors per pensar creativament
Anàlisi d’eficàcia, rendibilitat i alineament estratègic Triar les idees que poden ser implementades Confondre idees creatives amb idees útils o oportunes
Projecte d’implementació
o prototip
Dissenyar i implantar els projectes de canvi. En el cas d’innovacions radicals, pot ser prudent fer una prova limitada (prototip) Oblidar-se de la gestió i confiar massa en la bondat intrínseca de les idees
Avaluació Valorar els resultats obtinguts Oblidar que les idees innovadores no són ni bones ni dolentes: en principi són simplement noves

3.4.2. Innovació social

“El marge per a la innovació social és particularment ampli en un moment en què moltes institucions comencen a donar mostres de fatiga i molts problemes socials, com la cohesió social, la creació d’ocupació, la decadència dels centres urbans i l’atur juvenil, semblen no respondre a les solucions ortodoxes.” (Comissió Europea, 2011, pàg. 38)

Els darrers anys està emergint amb força el concepte d’innovació social, que es refereix a les respostes que agrupacions de ciutadans plantegen per tal d’afrontar reptes col·lectius.

El concepte d’innovació social:

 • Pot referir-se tant als processos socials d’innovació com a la innovació amb un objectiu social.
 • Pot tenir objectius molt diferents: projectes creats pels mateixos ciutadans, projectes adreçats a millorar la qualitat de vida de determinats col·lectius, projectes que impulsen canvis socials, etc.

Les finalitats de la innovació social són molt diverses: cocrear, cofinançar, intercanviar béns i serveis, compartir opinions i votar, compartir coneixements, compartir recursos…(18)

El paper de les administracions locals és impulsar i canalitzar les iniciatives sorgides al municipi.

3.5. El “benchmarking”

El benchmarking, literalment traduïble per “avaluació comparativa”, és un procés d’avaluació sistemàtic amb la finalitat d’aprendre de les experiències d’èxit d’altres organitzacions.

Com es diu col·loquialment, es tracta d’aprendre dels millors, és a dir, aprofitar el coneixement d’altres organitzacions, fins i tot de sectors diferents.

L’objectiu és aprendre a partir de l’experiència dels altres, que són més una font d’inspiració que un model per imitar.

El benchmarking no busca copiar les pràctiques dels altres. Tampoc és un procés ràpid i fàcil.

El procés segueix les fases següents:

 1. Identificar els processos que cal millorar.
 2. Identificar les millors pràctiques en altres ajuntaments.
 3. Acordar el mètode de recollida de la informació (petició d’entrevistes, manuals, web, etc.).
 4. Recollir informació.
 5. Analitzar la informació recollida i valorar la seva aplicabilitat.
 6. Confegir plans d’acció.

Aquesta pràctica es pot realitzar per un problema concret abans de decidir el pla d’acció o com a sistema permanent de millora contínua, creant un “observatori” de bones pràctiques en ajuntaments de característiques similars o no tant. Les entitats supramunicipals com les diputacions també poden fer una gran tasca per facilitar l’intercanvi de coneixement.

Com a exemple, i ja que en l’apartat anterior es parlava d’innovació, pots consultar un document de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la promoció econòmica:

Pacte industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona i la Diputació de Barcelona (2012): “Iniciatives locals d’impuls a la innovació empresarial”. Disponible aquí.