Resolució de conflictes en l'equip de treball

Glossari

Comunicació no violenta (CNV). Eina de comunicació, principalment verbal, que pot servir per resoldre conflictes entre dues o més parts.

Conflicte. Situació de tensió o d’hostilitat produïda per un desacord entre dues o més persones. Quan esdevé enfrontament, pot provocar una discussió verbal o, en el grau extrem, una guerra, mentre que, si no aflora, provoca inestabilitat psíquica en el subjecte, que necessita recobrar l'ordre o la pau. En una situació conflictiva, les emocions són altes, el nivell d'estrès és elevat i es poden arribar a produir una sèrie de conseqüències negatives, si no es gestiona bé i no s'utilitza com a font d'aprenentatge.

Empatia. Participació efectiva i, en general, emotiva d'una persona en una realitat aliena. Ser empàtics és ser capaços de “llegir” emocionalment les persones. Sembla un mecanisme adaptatiu (donat que afavoreix l'altruisme i la comunicació).

Escolta activa. Habilitat d’enfocar-se completament en la persona que s’expressa (llenguatge verbal, no verbal i paraverbal), per entendre les seves necessitats profundes i facilitar la seva expressió, sense interpretar-les ni jutjar-les.

Feedback 360°. Eina d’avaluació que recull el feedback d’un individu, aportat pel cercle més proper en l’àmbit laboral (per exemple, el responsable directe, els companys, les persones que reporten a aquest individu). També acostuma a incloure una autoavaluació. Tots els avaluadors responen a les mateixes preguntes, normalment amb una puntuació numèrica, tot i que s’acostuma a incloure un apartat amb preguntes obertes on es poden escriure comentaris. Una avaluació 360 dóna molta informació útil per realitzar plans de desenvolupament.

Resolució de conflictes. Conjunt de coneixements i d’habilitats per comprendre i intervenir en la resolució pacífica i no violenta dels conflictes.