Qualitat en els equips de treball: mecanismes de millora contínua

2. Els sistemes de control de gestió en la millora contínua

La primera font d’informació per a la millora contínua és el sistema de planificació de l’organització. Cal recordar que, per exemple, la direcció per objectius comença per la identificació dels reptes que té la unitat o l’organització en conjunt, per exemple mitjançant el conegut mètode DAFO.

Íntimament lligat als mètodes de planificació (en realitat en forma part), podem girar la mirada vers el sistema de control de gestió de l’organització. En efecte, l’avaluació de l’assoliment dels objectius de l’organització ja ens informa d’alguns punts de millora. Efectivament, aquesta informació és parcial, ja que informa poc sobre la satisfacció dels usuaris del servei, i tampoc acostuma a facilitar el qüestionament, ja no del grau d’assoliment dels objectius, sinó d’aquests mateixos quant a la seva pertinència o ambició.

Malgrat tot, és una informació de la qual ja disposa l’organització i seria absurd no aprofitar-la, conscients de les limitacions que tenen encara els sistemes de control de gestió en el sector públic i de les dificultats que pot presentar definir objectius concrets en algunes polítiques públiques.

A continuació recordarem alguns aspectes bàsics dels indicadors i revisarem alguns del models més habituals per al control de la gestió.

2.1. Els indicadors com a font d’informació

Un indicador(9) és un índex que reflecteix una situació.

Podem trobar indicadors quantitatius molt exactes i indicadors qualitatius, però el que resulta important és que el nostre sistema d’indicadors ens doni una imatge al més completa possible de la realitat que estem avaluant.

Les qualitats que han de tenir els indicadors són:

  • Simplicitat: Que no obliguin a l’Administració a destinar recursos i temps que no té.
  • Fiabilitat: Que facin correctament la medició.
  • Sensibilitat: Que reflecteixin ràpidament els canvis en la situació que mesurem.
  • Precisió: Que mesurin l’objectiu d’una forma adequada (al més ajustada possible).
  • Rellevància: Que mesurin un objectiu important (no es pot avaluar tot).

Dèiem que allò que resulta important és disposar d’una imatge completa. Per tal d’aconseguir-ho, cal disposar, no tant de molts indicadors, sinó d’indicadors de classes diferents. Aquestes perspectives diferents són les que ens asseguren una visió més completa de la situació.

new_pdf_page

Els tipus d’indicadors són els següents:

Classe d’indicador Indicadors d’economia Indicadors de procés Indicadors de resultats
Tipus d’indicador Economia Eficiència
Eficàcia
Efectivitat
Excel·lència
Definició Són els indicadors que comparen els recursos previstos amb els reals Eficiència: cost en recursos per unitat de servei

Eficàcia: grau d’assoliment dels objectius
Efectivitat: impacte de la nostra feina en la realitat social sobre la qual incidim

Excel·lència: satisfacció de l’usuari del nostre servei
Exemples Desviacions pressupostàries, places de personal cobertes Eficiència:  cost per servei, temps de tramitació d’un expedient, persones
necessàries per produir un servei

Eficàcia: desviació sobre el nombre d’accions previstes en el programa X, desviació sobre la població atesa prevista en un servei
Efectivitat: 
% de reducció de queixes, % de reducció en vehicles mal estacionats, % de població en atur

Excel·lència: valoració dels usuaris dels serveis en les dimensions de qualitat

2.1.1. Mètodes estandarditzats de control de gestió

Existeixen diversos mètodes estandarditzats de control de gestió, entenent aquest com un sistema d’indicadors concret que es manté constant durant el temps. Aquí només en citarem dos, ja que són els més utilitzats a casa nostra: el Quadre de Comandament Integral(10) i l’EFQM(11).

El Quadre de Comandament Integral és una eina de gestió per a la presa de decisions a partir de la informació en forma d’indicadors sobre el grau d’acompliment dels objectius fixats en quatre àrees clau.

INDICADORS Economia Eficiència Eficàcia Efectivitat Excel·lència
ÀREES CLAU
Financera          
Processos          
Usuaris          
Desenvolupament RH          

El model EFQM és el model de l’European Foundation for Quality Management i permet avaluar organitzacions, per mitjà de personal intern (comitè d’autoavaluació) i d’un comitè extern, i identificar quines són les oportunitats de millora. Un resum del que preveu el model es presenta en la figura següent:

2.1.2. La carta de serveis de la unitat com a instrument de millora contínua

La carta de serveis és un document mitjançant el qual la unitat (o tot l’Ajuntament) informa la ciutadania sobre els serveis que ofereix, la forma de prestar-los i els compromisos de qualitat que assumeix.

En el moment en què s’informa de quins són els serveis (i les diferents prestacions de cada servei), però també de les condicions d’accés (per exemple, el pagament d’una taxa) i les restriccions (per exemple, límits d’edat o de renda), l’organització ja està aclarint quins serveis ofereix i quins no i amb quins criteris. És a dir, posa a consideració dels usuaris els criteris de política pública. Però, a més, en fer públics els compromisos de qualitat, l’organització convida el ciutadà, més enllà de la reclamació o queixa, a ser coresponsable de la qualitat dels serveis públics mitjançant la seva valoració com a usuari.

Per descomptat, hi ha dues qüestions clau en aquest tema:

  1. En primer lloc, la prudència amb què s’han de fixar els compromisos de qualitat.
  2. En segon lloc, els recursos i la flexibilitat per reaccionar amb respostes de millora contínua davant les valoracions negatives recurrents d’algun servei.

Aquesta avaluació ciutadana dels serveis presenta, malgrat el seu alt nivell d’exigència, un avantatge clar amb relació a l’altre gran mètode per recollir l’opinió de la ciutadania, com són les enquestes de satisfacció de l’usuari, que és el coneixement que té aquest dels compromisos de qualitat de l’organització.

Per contra, no és una bona via per certificar allò que l’organització fa bé, atesa la tendència dels usuaris a informar en cas de queixa i no tant quan la seva valoració ha estat positiva.