Habilitats comunicatives i relacionals en la prestació de serveis

Material d’autoavaluació

Qüestionari d’escolta activa: annex1.pdf

Mitjançant aquest qüestionari és possible determinar quins són els elements (actituds, conductes i estratègies) que estem utilitzant, en grau elevat i en grau baix, respecte a la nostra habilitat comunicativa.


Qüestionari d’intel·ligència emocional: annex2.pdf

S’haurà de marcar amb una X el grau (Molt poc / De tant en tant / Sempre) en què realitzem les conductes i accions que ens proposa cadascun dels ítems de la prova.